Nieuwe wet pensioen en scheiding

Het is zover! Met ingang van 1 juli 2022 gaat de wetgeving omtrent pensioenverdeling bij echtscheiding veranderen.

Tot 1 juli 2022 geldt de Wet Verevening Pensioenrechten. Deze wet houdt in dat de (ex) partner recht heeft op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap van de andere partner. De pensioenuitkering gaat voor zowel de pensioengerechtigde als zijn of haar ex partner in op de bereikte pensioenleeftijd. Dat kan bijvoorbeeld niet wenselijk zijn indien er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen de ex-echtelieden. De pensioenuitkering eindigt bij overlijden van de pensioengerechtigde. Dit heet ‘verevening’. 

Hoe gaat het dan vanaf 1 juli 2022?

Ook na 1 juli 2022 behoudt de ex-partner het recht op de helft van het opgebouwde pensioen tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap van de andere partner. De verdeling zal echter op een andere manier gaan verlopen en heet ‘conversie’. Dit houdt in dat die partner een geheel eigen recht verkrijgt op die helft van het opgebouwde pensioen tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het is dan niet meer afhankelijk van wanneer de ex-partner met pensioen gaat maar wanneer de ontvanger zelf op de pensioengerechtigde leeftijd is gekomen. Ook stopt de uitkering niet op het moment dat de ex-partner overlijdt. De helft van zijn of haar ouderdomspensioen is immers al verdeeld in een eigen recht voor de ex-partner. 

Om deze conversie te bewerkstelligen na echtscheiding hoeven de bijna ex-partners niets te doen. Dit is wettelijk geregeld. Afwijken is nog steeds mogelijk. Kiezen jullie bijvoorbeeld liever voor verevening of zien jullie liever geheel af van delen van het ouderdomspensioen? Ook dat is mogelijk. Het dient dan goed te worden gedocumenteerd in het convenant en te worden gemeld bij de pensioenfondsen.